Algemene voorwaarden

 


1. Reservering:

1.1 Costa Golf neemt alleen reserveringen in behandeling voor hoofdboekers van 18 jaar en ouder.
1.2 Tussen u en Costa Golf komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u per e-mail een bevestiging - tevens factuur - heeft ontvangen.
1.3 U dient onze per e-mail toegestuurde bevestiging op juistheid te controleren.

2. Wijzigingen:
2.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Costa Golf niet verplicht daaraan te voldoen. Indien een wijziging wordt doorgevoerd behoudt Costa Golf zich het recht voor om wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste € 20,- bedragen.

3. Prijzen:
3.1 Alle op deze internetsite genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en/of fouten.
3.2 Indien de prijs in een boeking niet overeenkomt met de werkelijke prijs dan zal de klant hiervan binnen 72 uur telefonisch of per e-mail op de hoogte worden gesteld. De boeking kan in dat geval zowel door klant als door Costa Golf worden geannuleerd. Hieruit zullen geen annuleringskosten voortvloeien. Aan de gedane boeking kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

4. Betaling:
4.1 Binnen 8 dagen na reservering dient u 20% van de totale reissom te voldoen. Acht weken voor aankomstdatum dient u de overige 80% van de reissom te voldoen. Huurauto's en vliegtickets die wij voor u hebben gereserveerd dienen direct betaald te worden.
4.2 Bij reservering binnen acht weken voor aankomstdatum dient het gehele bedrag binnen 8 dagen te worden voldaan.
4.3 Indien u vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum,wordt geen restitutie verleend.
4.4 Wanneer de betalingstermijn is verstreken heeft Costa Golf het recht de reservering te laten vervallen en de accommodatie vrij te geven voor verhuur aan anderen.
4.5 Costa Golf heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig zijn, indien:
- bij de aanvang van de huurperiode de totale huursom niet is voldaan;
- bij de aanvang van de huurperiode de borgsom niet is voldaan;
- u als huurder het gehuurde voortijdig verlaat;
- u als huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 18.00 uur, zonder bericht te hebben dat u het gehuurde later tijdens de huurperiode zal betrekken.
4.6 Bij betaling met creditcard/debetkaart worden 1,5% bank-/verwerkingskosten in rekening gebracht.

5. Wisseldagen:
5.1 De accommodatie kunt u op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie voor 11.00 uur te verlaten.
6. (Huishoudelijke) reglementen van toepassing bij gebruik van vakantieaccommodaties
6.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door het resort, park of beheerorganisatie vastgestelde regels, vastgelegd in o.a. het park of beheerreglement. Bij overtreding van de reglementen en/of het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel, heeft Costa Golf het recht u terstond uit de accommodatie en van het resort of park te (laten) verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.
6.2 Costa Golf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de parken. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.
6.3 Costa Golf (of te beheerder ter plaatse) heeft te allen tijde recht van toegang tot het gehuurde.
6.4 U mag als huurder het gehuurde niet aan derden in huur en/of gebruik afstaan, noch daarin meer personen doen overnachten dan bij reservering is opgegeven en op de bevestiging vermeld staat. Bij overschrijding van het genoemde aantal heeft Costa Golf het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.5 U als huurder zult het verblijf uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.
6.6 De terbeschikkingstelling van het gehuurde geschiedt door overhandiging van de sleutels. De betaling dient gedaan te zijn, alvorens de sleutel wordt overhandigd. U wordt geacht het gehuurde met de daarin aanwezige inventaris te aanvaarden overeenkomstig de inventarislijst, tenzij u binnen vier uren na het betrekken van het gehuurde heeft geprotesteerd. De door u betaalde borgsom wordt na controle geretourneerd onder verrekening van eventueel gemaakte kosten.

7. Huisdieren:
7.1 Huisdieren zijn niet toegestaan tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen.

8. Overmacht:
8.1 Indien door overmacht en/of andere omstandigheden het gehuurde niet beschikbaar is, is Costa Golf gerechtigd een gelijkwaardige vervangende accommodatie ter beschikking te stellen. U zult in dat geval Costa Golf nimmer in rechte kunnen aanspreken.

9. Aansprakelijkheid:
9.1 Costa Golf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal (inclusief diefstal uit zwembadlockers), verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf in een van onze parken/accommodaties. Evenmin staat Costa Golf ervoor in dat het verblijf in een van haar parken/accommodaties niet voldoet aan de verwachtingen die u daarvan had.
9.2 Costa Golf is niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op het terrein of door het gebruik van de op de terreinen aanwezige faciliteiten.
9.3 Costa Golf is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
9.4 Costa Golf is niet aansprakelijk voor mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
9.5 Costa Golf is niet aansprakelijk voor het onklaar raken en/of buiten gebruik raken van faciliteiten en/of voorzieningen.
9.6 U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan het gehuurde en andere eigendommen van Costa Golf (of de particuliere huiseigenaren), ontstaan tijdens uw gebruik daarvan ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf, uw reisgenoten en/of van derden die zich met uw toestemming in het park/accommodatie bevinden.
9.7 Bij niet juist gebruik c.q niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten doorberekend, die u alsdan verplicht bent te voldoen. Deze kosten kunnen tevens met de borg worden verrekend.
9.8 U verklaart zich als huurder bekend met ligging, inrichting en behoorlijke staat van het gehuurde aan de hand van verstrekte (schriftelijke) informatie, brochure, etc.
9.9 Vrijwel alle accommodatie behoren toe aan particuliere eigenaren. De inrichting/indeling van de accommodatie kan daarom verschillen.
9.10 Het kan zijn dat (een deel van) de resort / parkfaciliteiten in bepaalde weken van het jaar beperkt geopend en/of gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten tijdens uw verblijf toegankelijk zijn, bevelen we u aan om dit bij reservering na te vragen. Zo voorkomt u eventuele teleurstelling bij aankomst op het resort / park.

10. Klachten:
10.1 Ondanks de zorg en inspanning van Costa Golf kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct gemeld te worden bij de receptie/kantoor van Costa Golf. Dat kan mondeling, telefonisch of per fax. Indien een klacht niet direct kan worden verholpen of niet naar tevredenheid wordt verholpen, dient u de klacht op schrift te zetten tijdens uw verblijf. De klacht dient te worden ondertekend door een medewerk(st)er van de receptie. Vervolgens dient u uw klachtenbrief binnen 8 dagen na vertrekdatum te sturen aan:

Costa Golf
t.a.v. de Afdeling Cliëntenservice
info@costagolf.com

10.2 Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld en waarvoor geen klachtenformulier is ingevuld, worden niet in behandeling genomen.

11. Verzekerd op vakantie:
11.1 Problemen voor of tijdens uw vakantie zijn al vervelend genoeg. Neemt u daarom deel, om in ieder geval de financiële pijn te verzachten, aan een annuleringsverzekering. Doet u dit niet, dan kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de financiële gevolgen.

12. Regels zonder annuleringsverzekering
12.1 Indien u een reis annuleert, zal Costa Golf u naast de verschuldigde administratiekosten ad, € 25,- ook de volgende annuleringskosten in rekening brengen:

- 10% van de overeengekomen reissom, bij annulering vanaf 14 dagen tot en met 30 dagen ná ontvangst van de reserveringsbevestiging.
- 30% van de overeengekomen reissom, bij annulering vanaf 30 dagen ná ontvangst van de reserveringsbevestiging tot 42 dagen voor de dag van aankomst.
- 60% van de overeengekomen reissom, bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag voor de dag van aankomst.
- 90% van de overeengekomen reissom, bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van aankomst.
- 100% van de overeengekomen reissom, bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van aankomst.

Als het reeds betaalde deel van de reissom het verschuldigde bedrag aan administratiekosten en annuleringskosten overschrijdt, dan vindt restitutie plaats.

Let op:
Het is uitsluitend aan het Costa Golf management voorbehouden om in specifieke gevallen van de annuleringsvoorwaarden af te wijken.
Let op: eventuele buiten de overeengekomen reissom om gemaakte kosten voor vliegtickets, autohuur et cetera zijn uitgezonderd van restitutie.

Over deze site:
De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Aansprakelijkheid t.a.v. wijzigingen of onvolledigheden kan evenwel niet worden aanvaard. Onvoorziene, door de overheid opgelegde prijsverhogingen kunnen worden doorberekend. Op alle prijzen in de prijslijst zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke fouten en vergissingen op deze site binden ons niet.